• Condicions Generals

  TERMES I CONDICIONS DE VENDA DEL LLOC WEB 

  Susana Quiñonero Iglesias - Llibreria Sa Catòlica. posa a la seva disposició un servei de compra en línia que li permetrà comprar els articles disponibles a la nostra botiga online.

  En el present document s’estableixen las “CONDICIONS GENERALS DE VENDA” que regulen el funcionament d’aquest Lloc web i la compra de productes a través de llibreriasacatolica.com. L'ús del Lloc web constitueix que li sigui d'aplicació l'acceptació d'aquestes condicions generals de venda. No obstant això, si té algun dubte o consulta sobre elles pot contactar amb el nostre servei d'Atenció al Client a través de:

  e-mail de contacte: llibreriasacatolica@gmail.com

  Telèfon de contacte: 971 143 121


  Aquestes CONDICIONS GENERALS DE VENDA han estat redactades de conformitat amb allò que estableix:

  Article 10.1 de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i el Comerç electrònic (LSSI CE 34/2002), l’Art. 63, 67, 68, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 97, 98, 107, 108, 118, 125 del Reial Decret Legislatiu 1/2007, de 16 de novembre, per el qual s’aprova el Text Refós de la Llei General per a la Defensa dels consumidors i usuaris i altres lleis complementàries, article 14 del Reglament (UE) 524/2013 del Parlament Europeu i del Consell, de 21 de maig del 2013 i Art. 3 del Real Decret 3423/2000 de 15 de desembre.

  1. 1. Informació general de contacte

  2. 2. Objecte
  3. 3. Producte i servei
  4. 4. Accés de persones usuàries
  5. 5. Normes d’ús del Lloc web
  6. 6. Propietat intel·lectual i industrial
  7. 7. Notificació d’infraccions
  8. 8. Formalització del contracte i comandes 
  9. 9. Pagament
  10. 10. Lliurament i recepció 
  11. 11. Drets i terminis de desistiment 
  12. 12. Garanties 
  13. 13. Responsabilitat i Seguretat de les transaccions
  14. 14. Atenció al client / Serveis de mediació 
  15. 15. Responsabilitat 
  16. 16. Responsabilitat i limitació per enllaços des d’altres pàgines web
  17. 17. Responsabilitat i limitació per enllaços a altres pàgines web
  18. 18. Publicitat
  19. 19. Protecció de dades personals 
  20. 20. Queixes i reclamacions
  21. 21. Miscel·lània 


  1. 1. Informació general de contacte

  De conformitat amb la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, s'informa que la titularitat d'aquest lloc web, llibreriasacatolica.com, (des d'ara Lloc web) l'ostenta: Susana Quiñonero Iglesias [D'ara endavant Llibreria Sa Catòlica] proveïda de NIF: 37332876N i les dades de contacte són:

  Adreça: C/ Costa de sa Plaça 14 - 07703 Maó

  Telèfon de contacte: 971 143 121

  E-mail de contacte: llibreriasacatolica@gmail.com


  1. 2. Objecte 

  El propòsit de les presents “CONDICIONS GENERALS DE VENDA” és en primer lloc, informar als usuaris compradors de les condicions i modalitats en què Llibreria Sa Catòlica, procedirà a la venda i lliurament dels productes adquirits i, en segon lloc, informar sobre els drets i obligacions de “les parts” en el marc de la venda dels productes per part de Llibreria Sa Catòlica al client (en endavant “el Comprador”).

  Les presents “CONDICIONS GENERALS DE VENDA” s'aplicaran sense restricció ni cap reserva, a totes les vendes de productes realitzades a través del Lloc web. Per tant, "el Comprador", al realitzar una comanda de productes reconeix conèixer amb caràcter previ a la realització de la comanda les presents "CONDICIONS GENERALS DE VENDA", i les accepta total i plenament.

   Llibreria Sa Catòlica es reserva en tot moment la possibilitat de modificar unilateralment les presents "CONDICIONS GENERALS DE VENDA". No obstant això, seran aplicables a la Comanda aquelles que el Comprador hagués acceptat en el moment de realitzar la comanda.

  Les presents “CONDICIONS GENERALS DE VENDA” inclouen les Condicions Generals d’ús del Lloc web i es completaran amb les disposicions de la Política de Privadesa i la Política de Cookies.


  1. 3. Producte i Servei

  A efectes d'aquestes "CONDICIONS GENERALS DE VENDA" s'entén que l'activitat que Llibreria Sa Catòlica desenvolupa a través del Lloc web comprèn:

  Venda de productes: Llibres, jocs educatius, papereria, agendes i calendaris, targetes regals i articles nadalencs (en el període nadalenc).


  1. 4. Accés de persones usuàries

  El simple accés al Lloc web, atribueix a qui ho realitza la condició de persona usuària.

  L'ús de serveis oferts a la pàgina web és lliure per a les persones usuàries, no comportant cap comissió ni cost de cap tipus en l'accés a la pàgina web, llevat pel que fa al cost de la connexió a través de la xarxa de telecomunicacions subministrada pel proveïdor d'accés contractat per la persona usuària, que serà a càrrec d'aquest.

  L'accés a través d'aplicacions de tercers (per exemple, Facebook) implica que la seguretat en l'accés per aquesta via és responsabilitat d'aquestes entitats. Així mateix, el Lloc web declina qualsevol responsabilitat directa o indirecta per la caiguda dels sistemes o poca disponibilitat de la web o qualsevol situació similar.


  1. 5. Normes d’ús del Lloc web

  La persona usuària serà responsable de la totalitat dels seus continguts publicats i de la seva veracitat. Llibreria Sa Catòlica es reserva el dret de verificar tots els comentaris i/o opinions dels usuaris abans de la seva publicació definitiva en el Lloc web. La persona usuària serà l'única responsable de les manifestacions falses, inexactes o desactualitzades que es realitzin i dels perjudicis que, al respecte, causi a Llibreria Sa Catòlica o a terceres persones com a conseqüència de l'incompliment d'aquest deure.

  La responsabilitat dels comentaris, directament o indirectament publicats en el Lloc web recau, únicament i exclusivament, en la persona usuària i Llibreria Sa Catòlica declina qualsevol responsabilitat sobre la seva veracitat.

  Mitjançant l'ús d'aquest lloc web, la persona usuària accepta que la major part de les comunicacions amb Llibreria Sa Catòlica siguin electròniques (correu electrònic o avisos publicats en el Lloc web).

  A efectes contractuals, l'Usuari consent a utilitzar aquest mitjà electrònic de comunicació i reconeix que tot contracte, notificació, informació i altres comunicacions que Llibreria Sa Catòlica enviï de forma electrònica compleixen amb els requisits legals de ser per escrit. Aquesta condició no afectarà els drets reconeguts per llei a l'Usuari.

  L'usuari pot enviar notificacions i/o comunicar-se amb Llibreria Sa Catòlica a través de les dades de contacte que en aquestes Condicions es faciliten i, si s'escau, a través dels espais de contacte del Lloc web. Igualment, llevat que s'estipuli el contrari, Llibreria Sa Catòlica pot contactar i/o notificar a l'Usuari en el seu correu electrònic o a l'adreça postal facilitada.

  La persona usuària es compromet a fer un ús raonable i raonat dels serveis del Lloc web i a complir les "CONDICIONS GENERALS DE VENDA", reservant -se Llibreria Sa Catòlica el dret de limitar si així ho estimés convenient.

  El lloc web està regit per la legislació aplicable a Espanya. Llibreria Sa Catòlica no assegura que el Lloc web compleixi amb legislacions d'altres països, ja sigui total o parcialment. Llibreria Sa Catòlica declina tota responsabilitat que es pugui derivar d'aquest accés.

  Queda terminantment prohibit:

  • Utilitzar el nom de Llibreria Sa Catòlica amb fins professionals o lucratius directa o indirectament.
  • Utilitzar el Lloc web Llibreria Sa Catòlica per a fins que no siguin l’adquisició de productes i/o serveis.
  • Realitzar compres falses o fraudulentes. Si raonablement es pogués considerar que s'ha fet una compra d'aquesta índole, podria ser anul·lada i s'informaria a les autoritats competents.
  • La publicació de contingut ofensiu, de qualsevol classe, sexista, racista, difamatori i / o contrari a la legislació vigent a Espanya i la Unió Europea.
  • Calumniar, abusar, acorralar, molestar, amenaçar o infringir els drets legals, com els drets de privacitat o publicitat, d'uns altres.
  • Utilitzar la pàgina web per a fins de promoció no autoritzats expressament per l'equip Llibreria Sa Catòlica o la difusió de contingut publicitari no autoritzat.
  • Suplantar la identitat, amb les conseqüències legals que d'això es deriven.
  • Difondre, publicar o sol·licitar informació que promogui la realització de cap acte il·lícit en la seva jurisdicció, incloent, però no limitant a: fraus electrònics, SPAM, Phishing, Spoofing, Forgery i qualsevol altre tipus de conducta que sigui considerada un acte il·legal.
  • Realitzar qualsevol ús fraudulent del Lloc web.


  1. 6. Propietat intel·lectual i industrial

  El lloc web està protegit per drets de propietat intel·lectual i industrial. Amb caràcter enunciatiu, que no limitatiu, els continguts, disseny gràfic, codi font, logos, textos, gràfics, il·lustracions, fotografies i altres elements que apareixen al Lloc web. Per això, la persona usuària reconeix que la reproducció, distribució, comercialització, transformació i en general, qualsevol forma d'explotació, per qualsevol procediment, de tot o part del Lloc web constitueix una infracció de drets de propietat intel·lectual i industrial de Llibreria Sa Catòlica o de la titular dels mateixos, llevat que l'usuari o la usuària hagués obtingut la prèvia autorització expressa.

  Qualsevol ús aliè a Llibreria Sa Catòlica, inclosa la reproducció, modificació, distribució, transmissió, reedició, arranjaments o representació de qualssevol elements de la mateixa està estrictament prohibit excepte consentiment exprés escrit de Llibreria Sa Catòlica.

  La persona usuària no podrà modificar o utilitzar aquesta propietat intel·lectual i industrial de manera que la seva divulgació suposi un perjudici per a Llibreria Sa Catòlica.

  Llibreria Sa Catòlica reclamarà pels danys i perjudicis derivats de l'ús indegut per part de terceres persones de la seva propietat intel·lectual i industrial.

  Llibreria Sa Catòlica no concedeix cap llicència o autorització d'ús de cap classe sobre els seus drets de propietat intel·lectual i industrial o sobre qualsevol altre dret o propietat relacionat en el Lloc web, els serveis o els continguts.


  1. 7. Notificació d’infraccions

  En cas que la persona usuària infringeixi drets de propietat intel·lectual i/o industrial o qualsevol altre dret de terceres persones, serà advertit per Llibreria Sa Catòlica en el moment en què aquesta tingui coneixement de tals infraccions perquè cessi en la publicació dels continguts infractors. En aquest cas, la persona usuària respondrà per aquestes infraccions.

  Si qualsevol persona o entitat considera que els continguts publicats al Lloc web infringeixen els seus drets a l'honor, a la intimitat, a la imatge o qualsevol dret podrà comunicar-ho a Llibreria Sa Catòlica per qualsevol de les vies de contacte que figuren en el Lloc web amb l'assumpte "Vulneració de drets", sol·licitar la seva retirada i aportar la informació:

  1. 1. identificació dels drets protegits per la legislació vigent al respecte que es consideren violats,
  2. 2. identificació dels continguts que presumptament violen els drets en qüestió amb informació raonablement suficient per permetre a Llibreria Sa Catòlica ubicar aquest material en el Lloc web,
  3. 3. informació de les dades de contacte (adreça física o electrònica i número de telèfon) perquè Llibreria Sa Catòlica pugui comunicar-se amb aquesta persona o entitat,
  4. 4. una declaració en la qual aquesta persona o entitat afirmi que la informació inclosa en la notificació és veraç i exacta i que és titular dels drets presumptament vulnerats o que està autoritzat o autoritzada a actuar en nom d'aquest i,
  5. 5. còpia del D.N.I., passaport o un altre document que acrediti la seva identitat. 

  Llibreria Sa Catòlica atendrà la petició i si considera que la persona o entitat té motius o causes justificades per sol·licitar la retirada d'aquests continguts, procedirà a la seva eliminació immediata del Lloc web de manera que no siguin accessibles per les persones usuàries ni tan sols des de la memòria cau.


  1. 8. Formalització del contracte i comandes 
  1. 8.1 Tarifes

  Els preus dels productes estan expressats per unitat de mesura d'acord amb el RD 3423/2000, de 15 de desembre, pel qual es regula la indicació dels preus dels productes oferts als consumidors i usuaris.

  El preu de venda, està indicat en euros (€) i serà el preu vigent en el moment de la realització del "Comanda". S'entén com a "Comanda" allò que es descriu en el punt 8.4 de les presents "CONDICIONS GENERALS DE VENDA". El preu de venda dels productes que apareix en el Lloc web podrà ser modificat per Llibreria Sa Catòlica en tot moment, sent el preu que s'aplicarà a la compra el que apareix a la pantalla en el moment de realitzar la comanda.

  El preu no inclou els costos d'enviament, que es facturaran com suplement del preu dels productes adquirits, aquests costos s'han d'indicar amb anterioritat al fet que el Comprador registri la "Comanda". Les diferents modalitats de lliurament i enviament s'estableixen a l'apartat 10.1.1 de les presents "CONDICIONS GENERALS DE VENDA" i es recordaran en el Lloc web.

  Les modalitats d'enviament podran, en tot moment, ser modificades per Llibreria Sa Catòlica, per tant, es recomana als compradors consultar periòdicament les "CONDICIONS GENERALS DE VENDA" que figuren en el lloc web.

  Els preus inclouran l'Impost sobre el Valor Afegit (IVA) o l'impost general indirecte canari (IGIC) que, si escau, pogués correspondre i resultés aplicable en la data de la Comanda d'acord amb la normativa vigent. Qualsevol modificació del tipus aplicable repercutirà automàticament en el preu dels productes que Llibreria Sa Catòlica ven en el Lloc web.

   1. 8.2 Característiques dels productes

  El Comprador podrà seleccionar un o diversos productes entre les diferents categories venudes per Llibreria Sa Catòlica, en el Lloc web.

  Sense perjudici dels Comandes realitzades pel Comprador, Llibreria Sa Catòlica, podrà en tot moment modificar l'assortiment dels productes oferts per a la venda en el Lloc web, especialment, com a conseqüència de restriccions vinculades als seus proveïdors. De conformitat amb la normativa aplicable, el Comprador, podrà en tot moment modificar els productes seleccionats, especialment, com a conseqüència de restriccions vinculades als seus proveïdors.

  De conformitat amb la normativa aplicable, el Comprador tindrà la possibilitat, amb caràcter previ a la Comanda, de conèixer en el Lloc web de Llibreria Sa Catòlica, les característiques fonamentals dels productes que desitgi adquirir. Els productes han de complir amb els requisits de la legislació espanyola en vigor i, per tant, Llibreria Sa Catòlica, no assumirà cap responsabilitat en el supòsit d'incompliment de la legislació de país diferent a Espanya, on s’hagi de lliurar-se el producte (per exemple, en cas de prohibició del producte, etc.).

  Correspon al Comprador verificar davant les autoritats locals de país diferent a Espanya de lliurament, els límits aplicables als productes que vulgui adquirir per a la importació i ús dels mateixos.

  Per a qualsevol consulta relativa als productes o sol·licitud d'assessorament, el Comprador pot posar-se en contacte amb el Servei d'Atenció al Client: llibreriasacatolica@gmail.com

   1. 8.3 Disponibilitat del producte

  Els productes mostrats en el Lloc web seran vàlids mentre romanguin anunciats en aquest, i en tot cas, fins a la fi d'existències. En el cas de productes que no es trobin en els nostres magatzems, la validesa de les ofertes (si n'hi ha) estarà subjecta a la disponibilitat dels productes. En el moment de realitzar la Comanda, el Lloc web oferirà informació sobre la disponibilitat dels productes.

  A la fitxa de cada producte, s’indica la disponibilitat del mateix: Disponible, Disponible en 4 dies o pròximament. 

  Disponible: El producte es troba en estoc.

  Disponible en 4 dies: El producte no estarà disponible fins a 4 dies.

  Pròximament: Els productes encara no estan disponibles, Llibreria Sa Catòlica informarà al Comprador sobre la data de llançament del llibre i sobre el termini de lliurament.

  En tot cas, en el supòsit d'absència total o parcial de disponibilitat dels productes amb posterioritat a la realització de la Comanda, s'informarà a través del correu electrònic o telèfon del Comprador facilitat, en la major brevetat possible, de l'absència de disponibilitat del producte i de l'anul·lació total o parcial de la seva Comanda.

  8.4 Comanda

  Les persones usuàries degudament registrades poden adquirir els seus productes en el Lloc web pels mitjans i formes establerts.

  La realització d’una Comanda equival a l’acceptació de les presents “CONDICIONS GENERALS DE VENDA”, sense perjudici de les condicions particulars que les parts puguin acordar.

  El Comprador haurà de seguir el procediment de compra i/o adquisició del Lloc web, durant el qual diversos productes poden ser seleccionats i afegits a la cistella o espai final de compra. El Comprador tindrà la possibilitat de comprovar els detalls de la seva Comanda i de corregir els possibles errors. A partir del moment en què el Comprador confirmi la seva comanda fent clic sobre la icona "PASSAR PER CAIXA" (en endavant, la "Comanda") es considerarà que ha acceptat amb coneixement de causa el contingut i les condicions de la Comanda en qüestió i, en concret, el fet que la seva Comanda implica per a ell una obligació de pagament, els preus, volums, característiques, quantitats i terminis de lliurament dels productes oferts per a la venda i sol·licitats pel Comprador.

  La Comanda serà confirmada per Llibreria Sa Catòlica mitjançant l'enviament d'un correu electrònic al Comprador (el "correu electrònic de confirmació de Comanda"). 

  En el cas de manca de disponibilitat total o parcial de producte o productes de la Comanda, el Servei d’Atenció al client de Llibreria Sa Catòlica es posarà en contacte amb el Comprador per informar-li de que el producte es trobi exhaurit i no es pot servir. Llibreria Sa Catòlica reemborsarà al Comprador l’import total o parcial de la Comanda. 

  Els preus de venta al públic es poden modificar en el cas que el llibre no es trobi a la botiga i que al gestionar la comanda, el preu del llibre s'hagi incrementat.

  Si el Comprador vol anul·lar una comanda encara no expedida, pot fer-ho a través d’un correu electrònic a llibreriasacatolica@gmail.com o trucant al telèfon 971 143 121 indicant el número de comanda.  Llibreria Sa Catòlica li enviarà un correu electrònic de confirmació d’anul·lació de la Comanda i li reemborsarà l’import total de la Comanda.

  Un cop la Comanda passi al procés d’expedició, el Comprador rebrà un segon correu electrònic i ja no podrà anul·lar la seva comanda. La venda tindrà caràcter definitiu (a reserva de l'exercici pel Comprador del seu dret de desistiment en les condicions que preveu l'apartat 11 de les presents "CONDICIONS GENERALS DE VENDA").

  El Comprador queda informat que els dos citats correus electrònics li seran remesos a l'adreça de correu electrònic que hagués proporcionat per a la seva identificació durant el procés de registre, amb anterioritat a la realització de la Comanda. Si és el cas, aquestes informacions també podrien posar-se a disposició de l'Usuari a través del seu espai personal de connexió al Lloc web.

  D'altra banda, Llibreria Sa Catòlica no assumeix cap responsabilitat en cas d'error en la introducció del correu electrònic per part del Comprador i, en conseqüència de la no recepció del correu electrònic de confirmació de la comanda. En aquests casos, la venda tindrà caràcter definitiu, excepte en cas d'anul·lació de la Comanda per part de Llibreria Sa Catòlica, especialment en el supòsit de productes sense disponibilitat. No obstant això, el Comprador podrà exercir el seu dret desistiment en les Condicions que preveu l'apartat 11 de les presents "CONDICIONS GENERALS DE VENDA"

  També pot consultar l'estat de la seva Comanda accedint al Lloc web amb les seves dades de registre i accedint a l'apartat "El meu compte".

  Un cop el procés de compra ha conclòs, El Comprador té dret a rebre la factura en paper juntament a la comanda de compra. Així mateix, l'expedició de la factura electrònica estarà condicionada a l'obtenció prèvia del consentiment exprés del Comprador en el procés de compra, podent revocar en qualsevol moment, dirigint un correu electrònic a: llibreriasacatolica@gmail.com

  De conformitat amb la normativa aplicable, Llibreria Sa Catòlica, es reserva el dret de refusar o anul·lar per causa legítima qualsevol Comanda en què el nombre de productes o l'import a abonar (per una comanda o per diversos comandes acumulades) o altres elements manifestin de manera que evidenciï el desenvolupament per part del Comprador d'una activitat econòmica relacionada amb els productes sol·licitats o, amb caràcter general, qualsevol Comanda anormal d'acord amb la jurisprudència aplicable a el cas.

  Finalment, Llibreria Sa Catòlica, es reserva el dret a suspendre o anul·lar l'execució i / o lliurament d'una comanda, amb independència de la seva naturalesa i grau d'execució, en cas d'impagament o de pagament parcial dels imports deguts pel Comprador, en cas d'incidències en el pagament o en cas de frau, consumat o en grau de temptativa, relacionat amb la utilització del Lloc web de Llibreria Sa Catòlica, incloent el frau comès amb motiu d'anteriors comandes.

   1. 9. Pagament
   2. 9.1 Mitjans de pagament 

  Els mitjans de pagament a través dels quals es pot comprar al Lloc web són: targeta bancària i transferència bancària. Les targetes bancàries acceptades en el Lloc web de Llibreria Sa Catòlica són les següents: Visa i Mastercard.

  Les targetes de crèdit estaran subjectes a comprovacions i autoritzacions per part de l'entitat bancària emissora de les mateixes, si l'entitat no autoritzés el pagament, Llibreria Sa Catòlica no serà responsable per cap retard o falta de lliurament i no podrà formalitzar cap contracte amb el Comprador.

  Si el mitjà de pagament utilitzat pel Comprador és "transferència bancària", haurà d'enviar el comprovant de pagament realitzat a llibreriasacatolica@gmail.com, indicant en l'assumpte "Comprovant de pagament Comanda Nº xxxxx", d’aquesta manera s'agilitza el procés de preparació. Les dades bancàries per realitzar la transferència bancària, seran facilitades a través del correu electrònic de confirmació de la comanda.

   1. 9.2 Modalitats de pagament

  Totes les comandes s'han d'abonar en euros, inclosos tots els impostos i drets obligatoris. Els costos bancaris correran, si s'escau, per compte del Comprador.

   1. 9.3 Seguretat en les operacions de pagament

  Per tal de garantir la seguretat dels pagaments realitzats amb targetes bancàries, el Comprador ha de comunicar a Llibreria Sa Catòlica el criptograma visual (CVV) que figura sobre el revers de la targeta bancària utilitzada pel Comprador.

  En el marc de la lluita contra el frau per Internet, les dades relatives a la Comanda del Comprador podran ser comunicades a tercers habilitats per la llei o designats per Llibreria Sa Catòlica, amb l'única finalitat de verificar la identitat del Comprador, així com la validesa de la Comanda, del mitjà de pagament emprat i del lliurament prevista.

  Un cop contemplat aquest control, Llibreria Sa Catòlica es reserva el dret d'exigir fotocòpia del document d'identitat del Comprador i/o qualssevol altres dades relatives a la identitat del Comprador. El Comprador disposa d'uns drets que li confereix la normativa de protecció de dades personals segons el que preveu la Política de Privadesa.

  Llibreria Sa Catòlica utilitza tots els mitjans per garantir la confidencialitat i la seguretat de les dades de pagament transmesos pel Comprador durant les transaccions a través del Lloc web. Com a tal, el Lloc web utilitza un sistema de pagament segur SSL (Secure Socket Layer).

   1. 10. Lliurament i recepció 

  Els productes sol·licitats pel Comprador conforme al que disposen les presents "CONDICIONS GENERALS DE VENDA" podran ser lliurats en l'adreça que el Comprador hagués indicat com a adreça d'entrega per a la corresponent Comanda (en endavant, "Adreça de lliurament") o bé, recollits a les nostres botigues de Tarragona i Valls, en el cas d’haver escollit aquesta opció en el procés de compra.

  Llibreria Sa Catòlica realitzarà lliuraments nacionals peninsulars. En aquest cas, el Comprador o el destinatari de la Comanda rebrà els productes a través de l'empresa de transports triada per Llibreria Sa Catòlica i haurà de signar un justificant de recepció electrònic. El referit justificant de recepció electrònic servirà de prova del lliurament de la comanda per part de Llibreria Sa Catòlica.

  Llibreria Sa Catòlica realitza els serveis de lliurament i/o enviament a través de:  Correus, en funció de la destinació de la Comanda.

  No s'admetrà cap reclamació relativa al lliurament quan el paquet figuri com lliurat, a l'efecte, tindrà caràcter fefaent el sistema informàtic (identificació) del transportista.

   1. 10.1.1 Cost d’enviament de la Comanda

  Els enviaments de comandes peninsulars no tindran cap cost d’enviament si són superiors a 50,00€, en cas de comandes inferiors a aquesta quantitat i, per altres destinacions, el cost de l'enviament serà el següent:


   • Recollida a la nostra botigua: Gratuït 
   • Resta d’Espanya (Península):  48 h 1kilo 6.15€  1-2 kilos 7.60€  /  72h 1kilo 5,30 € 1-2 kilos 6.05  
   • Illes Balears: 48 h  1kilo 3.75€  2 a 3 kilos 4.15€  /  72h 1 kilo 3.35€   1 a 2 kilos 3.55€
   • Illes Canàries: 72 h fins a 3 kilos 9.40 €

  En el cas de que el Comprador estigui interessat en fer una Comanda i el seu destí no es trobi entre les destinacions indicades, caldrà que es posi en contacte amb el Servei d’atenció al client de Llibreria Sa Catòlica per realitzar la Comanda, prèvia acceptació de pressupost.


   1. 10.2 Anomalies, danys o paquets deteriorats

  10.2.1   Disposicions generals

  Es recomana al Comprador, o al destinatari de la Comanda, comprovar en el moment del lliurament l'estat exterior del paquet i els productes.

  En cas d'anomalia relacionada amb el paquet de productes sol·licitats (paquet danyat, paquet obert, etc.), el Comprador haurà de seguir imperativament el procediment que correspongui, d'entre els descrits a continuació (en els apartats 10.2.2 i 10.2.3 de les presents "CONDICIONS GENERALS DE VENDA". L'incompliment del procediment adequat exclourà la possibilitat de recurs contra el transportista i contra Llibreria Sa Catòlica. En concret, el Comprador no pot exigir cap reemborsament, ni pot tampoc exigir de Llibreria Sa Catòlica la reposició dels productes sol·licitats.

  Igualment, el Comprador o el destinatari de la Comanda tindrà la possibilitat de contactar amb el Servei d'atenció al client de Llibreria Sa Catòlica per rebre més informació al respecte.

  10.2.2   Procediments d’obligat compliment en cas de paquet danyat

  En cas d'incidència constatada en presència de l'empresa transportista:

   • Rebutjar el lliurament i posar de manifest de manera clara i detallada l’incident.
   • Indicar el motiu del rebuig del lliurament al Servei d’Atenció al Client de Llibreria Sa Catòlica 
   En cas d’incidència constatada sense presencia de l’empresa transportista:
     Comunicar l’anomalia al servei d’atenció al Client de Llibreria Sa Catòlica a través dels següents mitjans:

  Correu electrònic: llibreriasacatolica@gmail.com

  Telèfon: 971 143 121

  El Comprador ha d'informar el venedor de la falta de conformitat en un termini màxim de 2 mesos des que va tenir coneixement d'ella. L'incompliment d'aquest termini no suposarà la pèrdua del dret al sanejament que correspongui, sent responsable el Comprador i usuari, no obstant això, dels danys o perjudicis efectivament ocasionats pel retard en la comunicació.

  10.2.3   Procediments d’obligat compliment en cas de producte que falta o danyat

  El Comprador ha de comunicar l'absència o degradació del producte al Servei d'atenció al Client de Llibreria Sa Catòlica a través dels mitjans especificats en l'apartat anterior. El Servei d'atenció al Client de Llibreria Sa Catòlica podrà sol·licitar qualsevol dada relativa a la identitat del Comprador o destinatari de la Comanda i procedir a totes les verificacions siguin necessàries per al cas.

  El Comprador serà llavors informat sobre com procedir a la devolució dels productes danyats, i aquests, un cop retornats, han de ser examinats i s'informarà al Comprador, dins d'un termini raonable, si escau el reemborsament o, si escau, la substitució del mateix.

  El reemborsament o la substitució del producte s'efectuarà el més aviat possible i, en qualsevol cas, dins dels 14 dies següents a la data en la qual li enviem un correu electrònic confirmant que procedeix el reemborsament o la substitució de l'article no conforme.

  L'import abonat per aquells productes que siguin retornats a causa d'algun defecte, quan realment existeixi, serà reemborsat íntegrament, incloses les despeses de lliurament i els costos en què hagi pogut incórrer el Comprador per realitzar la devolució. El reemborsament s'efectuarà pel mateix mitjà de pagament que el Comprador va utilitzar per pagar la compra.

   1. 10.3 Termini de lliurament

  Els terminis de lliurament comencen a comptar a partir de la formalització del contracte, per tant, per a les comandes on el mitjà de pagament escollit sigui transferència bancària, el termini de lliurament començarà a comptar a partir de la recepció de la transferència realitzada per part del Comprador. El terminis de lliurament establerts son els següents:

  Producte disponible: Termini de lliurament de 1 a 2 dies hàbils.

  Producte disponible en 4 dies: Termini de lliurament de 5 a 6 dies hàbils.

  Pròximament: Una vegada s’ha iniciat el llançament del llibre, el termini de lliurament és de 2 a 4 dies hàbils.

  Exceptuant aquells casos en què hi hagi circumstàncies imprevistes o extraordinàries, la comanda de compra consistent en els productes relacionats en cada confirmació de compra serà lliurada en el termini assenyalat.

  En el cas que s’excedissin els terminis de lliurament assenyalats, i segons l’art.. 66 bis del RDL 1/2007, Llibreria Sa Catòlica disposarà d’un termini màxim de 30 dies naturals per al lliurament de la comanda. Si Llibreria Sa Catòlica no compleix la seva obligació de compliment, l’usuari li pot concedir un termini addicional adequat a les circumstàncies. Si Llibreria Sa Catòlica no lliura els productes en aquest termini addicional, l’usuari tindrà dret a anul·lar la Comanda.


   1. 11. Drets i terminis de desistiment 
   2. 11.1 Dret i termini de desistiment legal
   1. 11.1.1 Termini per l’exercici del dret de desistiment legal

   De conformitat amb la normativa aplicable, el Comprador disposa d'un termini màxim de 14 dies naturals, des de la data de recepció de la Comanda, per exercir el dret legal de desistiment sense necessitat de justificació.
   Aquest termini de desistiment expirarà als 14 dies naturals del dia que el Comprador o un tercer autoritzat per aquest, diferent del transportista, va adquirir la possessió material dels béns adquirits en el Lloc web de Llibreria Sa Catòlica o en cas que els béns que componen la seva comanda es lliurin per separat, als 14 dies naturals del dia que el Comprador o un tercer autoritzat per aquest, diferent del transportista, va adquirir la possessió material de l'últim d'aquests béns que componien una mateixa comanda de compra, o al cas de tractar-se d'un contracte de serveis, als 14 dies naturals des del dia de la celebració del contracte.
   1. 11.1.2 Productes exclosos del dret de desistiment legal

  De conformitat amb la normativa aplicable, existeixen excepcions al dret legal de desistiment, tal com es recull en l'article 103 de Reial Decret Legislatiu 1/2007, de 16 de novembre. De forma enunciativa i, no exhaustiva, no podrà exercir-se en el cas de comandes relatives a:

  a) La prestació del servei, quan l’execució hagi començat, amb el previ consentiment exprés del consumidor i usuari i amb el reconeixement per la seva part de que és conscient de que, una vegada que el contracte hagi estat completament executat per l’empresari, haurà perdut el dret de desistiment.

  Per tant, el dret de desistiment no s’aplicarà als següents productes:

  Targeta regal que hagi estat utilitzada total o parcialment abans de que finalitzi el temps per exercir el dret de desistiment.

   1. 11.1.3 Conseqüències de l’exercici del dret legal de desistiment

  Quan els productes siguin susceptibles d'acollir-se el dret legal de desistiment, el Comprador que exerciti el seu dret en les condicions previstes en el present article, tant en relació al termini com en les modalitats de devolució dels productes, podrà obtenir el reemborsament de la suma abonada per l'adquisició dels productes retornats, incloses, en el seu cas, les despeses d’enviament.

  La devolució de la suma abonada s'ha de fer sense més demora, i en tot cas, abans de 14 dies naturals des de la data en què Llibreria Sa Catòlica, va ser informat del dret de desistiment per part de Comprador.

   1. 11.1.4 Despeses

  De conformitat amb la normativa aplicable, les despeses de devolució dels productes seran per compte del Comprador, excepte en el cas de disconformitat dels productes lliurats amb la Comanda (en aquest cas, les despeses de devolució aniran a càrrec de Llibreria Sa Catòlica) .

   1. 11.2 Modalitats d’exercici del dret legal de desistiment

  11.2.1   Disposicions generals aplicables a totes les modalitats de devolució

  Per exercir el dret de desistiment, el Comprador, ha d’expressar de forma clara i inequívoca que és la seva intenció desistir del contracte de compra i podrà fer-ho a través de qualsevol dels següents mitjans:

     -  Mitjançant el següent enllaç: enllaç al formulari de desistiment

     -  Mitjançant qualsevol altre mecanisme de notificació inequívoca en la que assenyali la seva decisió de desistir del contracte. 

  Llibreria Sa Catòlica comunicarà sense demora al Comprador el justificant de recepció de l'esmentat desistiment.

  El Comprador haurà obligatòriament de tornar o lliurar els productes a Llibreria Sa Catòlica en un estat apropiat per a la seva comercialització en un termini màxim de 14 dies naturals a partir de la data en què comuniqui la seva decisió de desistir. No s'acceptaran les devolucions de productes que es produeixin amb posterioritat a aquest termini.

  El consumidor i usuari només serà responsable de la disminució de valor dels béns resultant d'una manipulació dels mateixos diferent de la necessària per a establir la seva naturalesa, les seves característiques o el funcionament.

  El Comprador pot retornar o enviar els productes a:

  Llibreria Sa Catòlica

  C/ Costa de sa Plaça 14 - 07703 Maó

  Llibreria Sa Catòlica no acceptarà enviaments per missatgeria o paqueteria a ports deguts.


   1. 12. Garanties 
   2. 12.1 Garanties legals

  Tots els productes a la venda en el Lloc web estan coberts per la garantia legal de conformitat amb la normativa aplicable i per la garantia contra vicis ocults, que permet el Comprador la devolució sense despeses dels productes defectuosos o no conformes que se li haguessin entregat . (Art. 1101 i art. 1124 de el Codi Civil).

   1. 12.1.1 Garantia legal de conformitat

  De conformitat amb la normativa aplicable, Llibreria Sa Catòlica està obligada a lliurar productes que siguin conformes amb el contracte, responent de qualsevol falta de conformitat que existeixi en el moment del lliurament del producte. 

  Per ser conforme al contracte, el producte ha de:

   • Ser apte pels usos a que ordinàriament es destinen els productes del mateix tipus;
   • Ajustar-se a la descripció realitzada pel venedor i posseir les qualitats del producte que el venedor hagi presentat a través del Lloc web;
   • Presenten la qualitat i prestacions habituals d'un producte de el mateix tipus que el consumidor i usuari pugui fundadament esperar, tenint en compte la naturalesa del producte.
   • Presentar les característiques definides per mutu acord entre les parts o ser adequat per a qualsevol ús específic pretès pel Comprador, posat en coneixement del venedor i que aquest últim hagués acceptat.

  La Llei de Defensa de Consumidors i Usuaris ofereix un termini de garantia de dos anys des de la recepció del producte. 

   1. 12.1.2 Exclusió de les garanties

  Queden exclosos de la garantia els productes modificats, i / o reparats.

   1. 12.1.3 Modalitats d’execució de les garanties legals

  Quan es tracti de la garantia legal de conformitat, el Comprador:

   • Disposa d’un termini de 2 anys, a comptar des del lliurament del be, per exercir l’acció;
   • Pot optar entre la reparació o la substitució del bé, sense perjudici de les condicions sobre despeses establertes en la normativa aplicable;
   • Ha de conservar la factura de compra i/o l’albarà de lliurament de la Comanda.

  La garantia legal de conformitat s’aplica amb independència de qualsevol altre garantia comercial consentida.

  Per qualsevol reclamació relativa a les garanties legals, el Comprador haurà de posar-se en contacte amb el Servei d’atenció al client a través dels mitjans especificats en les presents “CONDICIONS GENERALS DE VENDA”

  Les presents disposicions no exclouen el dret de desistiment previst en el punt 11.

  La garantia no s'aplica als productes que hagin sofert deteriorament durant el transport o com a conseqüència del seu mal ús.

   1. 12.2 Conseqüències de l’execució de les garanties

  En el marc de la garantia legal de conformitat, Llibreria Sa Catòlica es compromet a elecció del Comprador:

   • A substituir el producte per un altre idèntic en funció de les existències disponibles, o
   • A reemborsar el preu del producte quan la substitució del mateix resultés impossible.


   1. 13. Responsabilitat i Seguretat de les seves transaccions

  Llibreria Sa Catòlica garanteix la correcta aplicació de les mesures de seguretat i control sobre el tractament de les seves dades personals facilitades, necessàries per a realitzar les transaccions en línia. L'única finalitat de la utilització de l'identificador i/ o de la contrasenya del Comprador, serà per a comprovar la seva identitat, sent aquesta exigible en la validació de la Comanda. La comunicació del número de targeta bancària i la validació definitiva de la comanda serviran com a prova de l'acceptació de l'esmenada Comanda i de l'exigibilitat dels imports compromesos per a la reserva dels productes que figurin en la Petició. Els registres informàtics, conservats en els sistemes informàtics de Llibreria Sa Catòlica i dels seus associats, es consideraran prova de les comunicacions, Comanda i pagaments realitzats entre les parts.

  En concret, el Comprador és responsable de mantenir la seguretat de les seves transaccions en línia i/o la contrasenya. Per tant, Llibreria Sa Catòlica no assumeix, en cap cas, cap responsabilitat per l'ús fraudulent d'aquestes dades.


   1. 14. Atenció al client / Serveis de mediació 

  Per a qualsevol informació addicional, consulta relacionada amb l’estat d’una Comanda o d’una devolució, o reclamació relacionada amb la seva Comanda, pot posar-se en contacte amb el Servei d'Atenció al Client de Llibreria Sa Catòlica, a través de:

  Telèfon de contacte: 971 143 121

  E-mail de contacte: llibreriasacatolica@gmail.com


   1. 15. Responsabilitat 

  15.1 Capacitat

  Amb anterioritat a la realització del seu Comanda, el Comprador declara comptar amb capacitat legal plena per a obligar-se en virtut de les presents "CONDICIONS GENERALS DE VENDA" i, per tant, en el cas que una persona que no disposa de capacitat legal fes un Comanda d'articles del Lloc web de Llibreria Sa Catòlica, els responsables legals de l'esmentada persona (pares o tutors) assumiran la responsabilitat íntegra per aquest Comanda i, en concret, han de satisfer el preu del mateix.


  15.2 Limitació de responsabilitat

  Excepte disposició legal en sentit contrari, Llibreria Sa Catòlica no acceptarà cap responsabilitat per les següents pèrdues, amb independència del seu origen:

   • qualsevol pèrdua que no fos atribuïble a l’incompliment per part seva;
   • pèrdues empresarials (incloent lucre cessant, d'ingressos, de contractes, d'estalvis previstos, de dades, pèrdua de el fons de comerç o despeses innecessàries incorregudes); o de
   • tota altra pèrdua indirecta que no fos raonablement previsible per ambdues parts en el moment en què es va formalitzar el contracte de compravenda dels productes entre les dues parts. 

  Igualment, Llibreria Sa Catòlica també limita la seva responsabilitat pel que fa als següents casos:

   Llibreria Sa Catòlica aplica totes les mesures concernents a proporcionar una visualització fidel del producte en el Lloc web, però, no es responsabilitza per les mínimes diferències o inexactituds que puguin existir a causa de falta de resolució de la pantalla, o problemes de el navegador que s'utilitzi o altres de aquesta índole.
   Llibreria Sa Catòlica actuarà amb la màxima diligència a l'efecte per posar a disposició de l'empresa encarregada del transport del producte objecte de la comanda de compra. No obstant això, no es responsabilitza per perjudicis provinents d'un mal funcionament del transport, especialment per causes com vagues, retencions en carreteres, i en general qualsevol altres pròpies de sector, que derivin en retards, pèrdues o furts del producte.
   • Errors tècnics que per causes fortuïtes o d'una altra índole, impedeixin un normal funcionament del servei a través d'internet. Manca de disponibilitat del Lloc web per raons de manteniment o altres, que impedeixi disposar del servei. Llibreria Sa Catòlica posa tots els mitjans al seu abast a l'efecte de dur a terme el procés de compra, pagament i enviament/lliurament dels productes, però, s'eximeix de responsabilitat per causes que no li siguin imputables, cas fortuït o força més gran.
   Llibreria Sa Catòlica no es farà responsable de el mal ús i/o del desgast dels productes que hagin estat utilitzats per l'Usuari. Al mateix temps, Llibreria Sa Catòlica tampoc es farà responsable d'una devolució errònia realitzada pel Comprador. És responsabilitat del Comprador tornar el producte correcte.
   Llibreria Sa Catòlica no serà responsable dels danys derivats d'un mal ús del Lloc web, ni de qualsevol actuació fraudulenta realitzada a partir de la informació que en el mateix es facilita.
   Llibreria Sa Catòlica no es fa responsable dels possibles errors de seguretat o desconnexions que es puguin produir ni dels possibles danys que puguin causar-se al sistema informàtic de la persona usuària (maquinari i programari), els fitxers o documents emmagatzemats en el mateix , com a conseqüència de la presència de virus a l'ordinador de l'usuari o de la usuària, utilitzant per a la connexió al Lloc web, o d'un mal funcionament de el navegador o de l'ús de versions no actualitzades d'aquest.

  En general, Llibreria Sa Catòlica no es responsabilitzarà per cap incompliment o retard en el compliment d'alguna de les obligacions assumides, quan el mateix es degui a esdeveniments que estan fora del seu control raonable, és a dir, que es deguin a causa de força major, i aquesta podrà incloure, a manera enunciativa, però no exhaustiva:

   • Vagues, tancaments patronals o altres mesures reivindicatives.
   • Commoció civil, revolta, invasió, amenaça o atac terrorista, estat d'alarma, guerra (declarada o no) o amenaça o preparatius de guerra.
   • Incendi, explosió, tempesta, inundació, terratrèmol, enfonsament, epidèmia o qualsevol altre desastre natural.
   • Impossibilitat d’ús de trens, vaixells, avions, transports de motor o altres mitjans de transport, públic o privat.
   • Impossibilitat d’utilitzar sistemes públics o privats de telecomunicacions.
   • Actes, decrets, legislació, normativa o restriccions de qualsevol govern o autoritat pública.  

  D’aquesta manera, les obligacions quedaran suspeses durant el període en què la causa de força major continuï, i Llibreria Sa Catòlica disposarà d'una ampliació en el termini per complir-les per un període de temps igual a què duri la causa de força major. Llibreria Sa Catòlica posarà tots els mitjans raonables per trobar una solució que li permeti complir les seves obligacions tot i la causa de força major.

   1. 16. Responsabilitat i limitació de responsabilitat per enllaços des d’altres pàgines web 

  La persona usuària que vulgui oferir continguts del Lloc web Llibreria Sa Catòlica en la seva pròpia pàgina web, podrà introduir-hi un enllaç que vinculi la seva pàgina web amb la pàgina d'inici del Lloc web Llibreria Sa Catòlica.

  Les pàgines web que ofereixin un enllaç al Lloc web de Llibreria Sa Catòlica, podran utilitzar la marca, logotip, nom comercial i / o qualsevol altre signe distintiu de Llibreria Sa Catòlica únicament i exclusivament en els casos autoritzats legalment o permesos per Llibreria Sa Catòlica expressament.

  La persona usuària no podrà reproduir el Lloc web de Llibreria Sa Catòlica de cap manera en la seva pròpia pàgina web, ni podrà establir frames o marcs de qualsevol tipus que envoltin el lloc web o permetin visualitzar a través d'adreces d'Internet diferents, o conjuntament amb continguts aliens a aquest, de manera que produeixi o pugui produir error o confusió al públic sobre la procedència dels continguts, impliqui un acte de comparació o imitació deslleial, serveixi per aprofitar la reputació i la marca de Llibreria Sa Catòlica, o es faci de qualsevol altra mena d’ús prohibit per la legislació aplicable.

  L'usuari o la usuària que introdueixi l'enllaç al Lloc web Llibreria Sa Catòlica, no podrà efectuar sota cap concepte manifestacions falses o inexactes sobre Llibreria Sa Catòlica sobre els seus integrants, i/o usuaris o usuàries ni sobre la qualitat dels continguts oferts .

  Les pàgines web en les que s'ofereixi l'enllaç al Lloc web Llibreria Sa Catòlica no oferiran continguts il·lícits, nocius, contraris a la moral i als bons costums, que produeixin o puguin produir la falsa idea que Llibreria Sa Catòlica dona suport o dona suport les idees, manifestacions o actuacions d'aquestes persones usuàries, o que resultin inadequats en relació amb l'activitat desenvolupada per Llibreria Sa Catòlica.


   1. 17. Responsabilitat i limitació de responsabilitat per enllaços a altres pàgines web

  Amb l'objecte d'ajudar a la persona usuària a buscar informació o serveis d'interès, el Lloc web Llibreria Sa Catòlica pot incloure hipervincles o enllaços a altres llocs web que no són de la seva propietat, ni estan controlats per aquesta. Llibreria Sa Catòlica no controla els continguts, les Condicions legals, les polítiques de privacitat o les pràctiques dels llocs web de tercers ni assumeix cap responsabilitat per aquests.

  La persona usuària reconeix i accepta, que l'accés a altres llocs web no suposa que Llibreria Sa Catòlica recomani i aprovi el contingut dels mateixos, i que Llibreria Sa Catòlica no serà responsable de les pèrdues o danys que l'usuari o la usuària pogués patir, a conseqüència de la disponibilitat dels esmentats llocs web, o a conseqüència de la credibilitat que atorgui a l'exhaustivitat, precisió o existència de qualsevol informació oferta a través d'aquests llocs web.

  Llibreria Sa Catòlica retirarà del Lloc web, o impedirà l'accés a aquells enllaços que remetin a activitats il·lícites o lesives de drets o béns d'un tercer, sempre que un òrgan competent així ho hagués declarat, tal com estableix la normativa vigent.


   1. 18. Publicitat

  El lloc web pot albergar continguts publicitaris. Els anunciants són els únics responsables d'assegurar que el material remès per a la seva inclusió en el Lloc web compleix amb les lleis que en cada cas puguin ser d'aplicació. Llibreria Sa Catòlica no serà responsable de qualsevol error, inexactitud o irregularitat que puguin contenir els continguts publicitaris o dels patrocinadors.


   1. 19. Protecció de dades personals 

  Llibreria Sa Catòlica tractarà tota la informació introduïda en el Lloc web, de conformitat amb la Política de Privacitat identificada en la pàgina web adsera.com tal com indica el Reglament General de Protecció de Dades UE 2016/679 i de la Llei Orgànica 3/2018 de Protecció de dades Personals i garantia dels drets digitals, com a responsable de tractament de les dades incloses en el Lloc web.

  Pot exercir els seus drets d'accés, rectificació, supressió, oposició i, si escau, portabilitat i limitació, enviant un correu electrònic a llibreriasacatolica@gmail.com Podeu consultar la informació addicional i detallada sobre protecció de dades en: Llibreria Sa Catòlica www.llibreriasacatolica.com


   1. 20. Queixes i reclamacions

  El Comprador pot fer arribar a Llibreria Sa Catòlica les queixes o reclamacions que desitgi realitzar a través de les dades de contacte que es faciliten a principi d'aquestes Condicions (Informació General de contacte).

  Llibreria Sa Catòlica donarà resposta a les reclamacions rebudes al més aviat possible i, en tot cas, en el termini màxim d'un mes des de la presentació de la reclamació.

  A més, Llibreria Sa Catòlica, disposa de fulls de reclamació a disposició dels consumidors i usuaris, i que aquests poden sol·licitar-se a Llibreria Sa Catòlica en qualsevol moment, utilitzant les dades de contacte que es faciliten al principi d'aquestes Condicions (Informació General de contacte) o mitjançant el següent formulari: 


  enllaç al formulari de queixes i reclamacions


  Informació al comprador sobre la plataforma de resolució de conflictes @E-commerce.

  Així mateix, si de la celebració d'aquest contracte de compra entre Llibreria Sa Catòlica i el Comprador emanés una controvèrsia, l'Usuari com a consumidor pot demanar una solució extrajudicial de controvèrsies, d'acord amb l'article 14.1 del Reglament (UE) 524/2013 de la Parlament Europeu i de Consell, de 21 de maig de 2013, sobre resolució de litigis en línia en matèria de consum i pel qual es modifica el Reglament (CE) 2006/2004 i la Directiva 2009/22 / CE. Podeu accedir a aquest mètode a través del següent Lloc web: http://ec.europa.eu/consumers/odr/


   1. 21. Miscel·lània 

  21.1 Invalidesa parcial

  Si una o diverses de les disposicions de les presents "CONDICIONS GENERALS DE VENDA" fossin considerades invàlides o declarades invàlides per aplicació de qualsevol llei, reglament o com a conseqüència de decisió definitiva d'una autoritat competent, les restants estipulacions conservaran íntegrament la seva vigència i abast.

   1. a. Exclusió de renuncia

  El fet que qualsevol de les parts no exerceixi els drets que l'assisteixen en cas d'incompliment per l'altra part de qualsevol de les obligacions que li imposen les presents "CONDICIONS GENERALS DE VENDA", no es pot interpretar com la renúncia davant futurs incompliments de l'obligació que es tracti.

   1. b. Llei aplicable i jurisdicció competent

  Aquestes Condicions Generals es regeixen per la legislació de l'Estat Espanyol. Les parts se sotmeten, a elecció, per a la resolució dels conflictes i amb renúncia a qualsevol altre fur, als jutjats i tribunals del domicili de l'usuari, o, si s'escau, al lloc de compliment de l'obligació.

  21.2 Vigència

  Les presents “CONDICIONS GENERALS DE VENDA” es mantindran vigents fins a la finalització del  contracte de les parts i extinció de totes les obligacions assumides per cadascuna. Aquestes Condicions es poden veure modificades, per la qual cosa és responsabilitat de el client consultar periòdicament i sobretot quan va a realitzar una comanda, ja que les Condicions vigents en aquell moment, seran les que resultin aplicables.

  Data de revisió de les Condicions: juny 2021

Aquest lloc web emmagatzema dades com galetes per habilitar la funcionalitat necessària de el lloc, inclosos anàlisi i personalització. Podeu canviar la seva configuració en qualsevol moment o acceptar els paràmetres per defecte.

política de cookies

Essencials

Les galetes necessàries ajuden a fer una pàgina web utilitzable activant funcions bàsiques com la navegació a la pàgina i l'accés a àrees segures de la pàgina web. La pàgina web no pot funcionar adequadament sense aquestes galetes.


Personalització

Les galetes de personalització permeten a la pàgina web recordar informació que canvia la forma en què la pàgina es comporta o l'aspecte que té, com el seu idioma preferit o la regió en la qual vostè es troba.


Anàlisi

Les galetes estadístiques ajuden als propietaris de pàgines web a comprendre com interactuen els visitants amb les pàgines web reunint i proporcionant informació de forma anònima.


Marketing

Les galetes de màrqueting s'utilitzen per rastrejar als visitants en les pàgines web. La intenció és mostrar anuncis rellevants i atractius per a l'usuari individual, i per tant, més valuosos per als editors i tercers anunciants.